Atelier94

architektonická a projekční kancelář

Naším cílem je Vás provést celým procesem získání stavebního povolení. Od návrhu a vizualizace stavby po zpracování projektové dokumentace až po získání stavebního povolení.

KONZULTACE

Samotné vizualizaci předchází počáteční konzultace, kdy se seznámíme s požadavky klienta a místem řešeného území. Nastíní se tak koncept navrhované stavby a jeho usazení na pozemek. Na základě této konzultace si uděláme představu a zašleme Vám cenovou nabídku. Po její odsouhlasení už nám nic nebrání v cestě za vaším vysněním domovem.  

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Po úvodní konzultaci a ujasnění vytyčených cílů, následuje vytvoření 3D vizualizace. Vaše představy a požadavky převedeme do 3D modelu a zasadíme na pozemek pro lepší představu Vašeho vysněného domova. Vytvoříme pro Vás inspirativní vizualizaci jak interiéru tak exteriéru. viz. REFERENCE. Pokud máte jasnou představu o tom, jak by mělo Vaše vysněné bydlení vypadat není 3D vizualizace přímo nutná. Můžete zpracovat pouze studii menšího rozsahu jedná se vypracování půdorysu a jednoduchých pohledů, které se bude měnit podle vašich představa připomínek, po odsouhlasení se můžeme přesunout k projektové dokumentaci. 3D vizualizace slouží k lepší představě Vašich představ a požadavků. Pro přesné usazení objektu na pozemek je vhodné mít výškopis a polohopis jedná se hlavně o svažité pozemky, pokud výškopis a polohopis nemáte, zajistíme ho za Vás prostřednictvím našeho geodeta.  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

 Po odsouhlasení půdorysu nebo konečné studie se můžeme pustit do zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Tato dokumentace obsahuje textovou a výkresovou dokumentaci v rozsahu nutném pro stavební povolení.

Minimální rozsah projektové dokumentace obsahuje textovou část, samotnou výkresovou dokumentaci, schématické zakreslení TZB – technické zařízení budovy, PBŘS – požárně bezpečnostní řešení stavby, PENB – průkaz energetické náročnosti budovy. Dále dle potřeb a složitosti projektu zajistíme vynětí ZPF – zemědělský půdní fond, dopravní připojení na pozemek, akustickou studii (když bude použito tepelné čerpadlo vzduch/voda), statický výpočet, kolaudační souhlas, geodetické zaměření, radonový průzkum,

Pokud nemůže být pozemek připojen na vodovod a místní splaškovou kanalizaci, zajistíme hydrogeologický posudek pro vrtanou studnu a DČOV ( domovní čistička odpadních vod ) a následnou projektovou dokumentaci pro studnu a DČOV včetně vyřízení na vodoprávním úřadě.

INŽENÝRING / STAVEBNÍ POVOLENÍ

To nejhorší na konec běhání po úřadech! Nekonečný boj s úřady nechte na nás, a zbytečně se nenervujte. Pro vydání stavebního povolení je potřebí získání závazných stanovisek dotčených orgánu ( uzemní plánování, krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí, hasičský záchranný sbor ) dále je potřeba získat souhlasné stanovisko provozovatelů inženýrských sítí (EG-D, T-mobile, čevak, cetin, starnet, vodafone, drážní úřad, správa a údržba silnic, atd..).  

DALŠÍ SLUŽBY

Atelier94